ALL BLOG POSTS AND COMMENTS COPYRIGHT (C) 2003-2020 VOX DAY. ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS EXPRESSLY PROHIBITED.

Friday, June 09, 2017

Det Alternative Højre: 16 punkter

Formålet er at udvikle en filosofisk kerne for det Alternative Højre, som andre kan bygge videre på.

1. Det Alternative Højre tilhører den politiske højrefløj set ud fra både den amerikanske og europæiske forståelse af begrebet. Progressive tilhører ikke det Alternative Højre. Liberale tilhører ikke det Alternative Højre. Kommunister, marxister, marxianere, kulturmarxister og neokonservative tilhører ikke det Alternative Højre.

2. Det Alternative Højre er et ALTERNATIV til den hovedstrømning indenfor konservatisme i USA, som nominelt er gengivet i Russel Kirk’s 10 Konservative Principper, men som i realiteten har udartet sig i retning af progressivisme. Det er også et alternativ til libertarianisme.

3. Det alternative Højre er ikke en defensiv tilgang, og afviser idéen om nobelt og principfast nederlag. Det er en fremadskuende, offensiv filosofi i enhver forståelse af dette begreb. Det Alternative Højre tror på sejr gennem vedholdenhed og ved at forblive i harmoni med videnskab, virkelighed, kulturel tradition og de erfaringer, man kan drage af historien.

4. Det Alternative Højre mener, at den vestlige civilisation er højdepunktet af menneskelig bedrift og støtter dens tre fundamentale søjler: Kristendom, de europæiske nationer og den græsk-romerske arv.

5. Det Alternative Højre er åbent og uforbeholdent nationalistisk. Det støtter alle nationalismer og alle nationers ret til at eksistere; homogene og uden udvanding gennem fremmed invasion  og immigration.

6. Det alternative Højre er anti-globalistisk. Det er i opposition til alle grupper, som arbejder for globalistiske idealer eller globalistiske mål.

7. Det Alternative Højre er anti-egalitært. Det afviser idéen om lighed af samme grund, som det afviser idéen om enhjørninger og nisser, og understreger, at menneskelig lighed ikke eksisterer i nogen observerbar videnskabelig, juridisk, materiel, intellektuel, seksuel eller spirituel form.

8. Det Alternative Højre vedkender sig videnskabelig metode. Det accepterer som forudsætning de nuværende konklusioner, som er nået gennem den videnskabelige metode, samtidig med, at det forstår, at a) disse konklusioner er åbne for fremtidig revision, b) at videnskabeligt arbejde er sårbart for korruption, og c) at den såkaldte videnskabelige konsensus ikke er baseret på videnskabelig metode men demokrati og derfor per definition er uvidenskabelig.

9. Det Alternative Højre mener, at identitet > kultur > politik.

10.  Det Alternative Højre er imod, at nogen oprindelig etnisk gruppe bliver hersket over eller domineret af en anden etnisk gruppe, især i de dominerede folkeslags egne hjemlande. Det Alternative Højre er imod at nogen ikke-hjemhørende etnisk gruppe opnår uforholdsmæssig indflydelse i et samfund gennem nepotisme, stammeloyalitet eller andre midler.

11. Det Alternative Højre forstår, at mangfoldighed + nærhed = krig.

12. Det Alternative Højre er ligeglad med, hvad du mener om det.

13. Det Alternative Højre afviser international frihandel og den frie bevægelighed af folk, som frihandel kræver. Fordelene ved intranational frihandel er ikke bevis for fordelene ved international frihandel.

14. Det Alternative Højre mener, at vi må sikre hvide folkeslags eksistens og en fremtid for hvide børn.

15. Det Alternative Højre tror ikke på nogen races, nations, folkeslags eller underarts ubetingede overherredømme. Enhver race, nation, folkeslag og menneskelig underart har deres egne unikke styrker og svagheder og besidder den uindskrænkede ret til at leve uforstyrret i den oprindelige kultur, som de foretrækker.

16. Det Alternative Højre er en filosofi, som værdsætter fred mellem de forskellige nationer, og som er imod krige for at påtvinge én nation en anden nations værdier, såvel som forsøg på at udrydde individuelle nationer gennem krig, folkemord, immigration eller genetisk assimilation.

I korte træk: Det Alternative Højre er en vestlig ideologi, som tror på videnskab, historie, virkelighed og enhver genetisk nations ret til at eksistere og bestemme over sig selv ud fra dens egne interesser.

Labels:

12 Comments:

Blogger Frank Brady June 09, 2017 11:55 AM  

Tak. Jeg kan nu identificere mig selv som medlem af alt-Right, uden forbehold.

Blogger The Philosopher June 09, 2017 12:03 PM  

Those conservative Inc 'intellectuals' are controlled opposition. In the same way the necons control the democrats with Russia! and Race-ist!, the neocons control the Republicans with Fwee market for Wall Street! and Freedom Fries for Greater Israel! The jews control both sides with sophistry and affinity fraud. Its so obvious.

Anonymous Reb June 09, 2017 12:23 PM  

Tusind tak. It has been entertaining to see the translation of den 16 punkter in so many different languages. Genuine question, are you utilizing your network of friend to make these translations, or an online tool?

Regardless, Vox, I am still enjoying your growing body of writing since finding you on WND years ago.

Anonymous Slen June 09, 2017 12:31 PM  

Tusen tak, Vox!

Blogger Unknown June 09, 2017 2:49 PM  

Vox, I had to ask a friend to translate, she did google translate( she hails from the North), to ensure my hindburdness, (I think it should be a word), so with this example of demonstrating my ignorance. thank you. I am now awake!

Blogger Bellguard June 09, 2017 3:31 PM  

THE POWER OF CHRIST COMPELS YOU!

Anonymous Anonymous June 09, 2017 10:50 PM  

Vox, may I suggest a correction on the link to the Ukrainian version of the 16 Points from 'UK'to 'UA'?

The latter is what (to my knowledge) is a more widely used as abbreviation for Ukraine.

Anonymous countenance June 09, 2017 11:24 PM  

In this case, there's something not rotten in Denmark.

Blogger VD June 10, 2017 9:07 AM  

Genuine question, are you utilizing your network of friend to make these translations, or an online tool?

I'm not doing anything. I haven't asked anyone for a translation. The enthusiasm for the 16 Points is genuine and entirely organic.

Blogger Rich Vail June 10, 2017 3:19 PM  

For those of us who don't read Danish...

The Alternative Right: 16 points
The purpose is to develop a philosophical core of the Alternative Right, which others can build on.

1. The Alternative Right belongs to the political right, based on both the American and European understanding of the term. Progressive does not belong to the Alternative Right. Liberal does not belong to the Alternative Right. Communists, Marxists, Marxians, Cultural Marxists and Neoconservatives do not belong to the Alternative Right.

2. The Alternative Right is an ALTERNATIVE for the mainstream of conservatism in the United States, which is nominated in Russel Kirk's 10 Conservative Principles, but has in fact turned towards progressivism. It is also an alternative to Libertarianism.

3. The alternative Right is not a defensive approach, and rejects the idea of ​​noble and principle defeat. It is a forward-looking, offensive philosophy in any understanding of this term. The Alternative Right believes in victory through perseverance and by remaining in harmony with science, reality, cultural tradition and the experiences that can be learned from history.

4. The Alternative Right believes that Western civilization is the pinnacle of human enterprise and supports its three fundamental pillars: Christianity, the European Nations and the Greek-Roman heritage.

5. The Alternative Right is open and unreservedly nationalist. It supports all nationalisms and the right of all nations to exist; Homogeneous and without dilution through foreign invasion and immigration.

6. The Alternative Right is anti-globalist. It is in opposition to all groups working for globalist ideals or globalist goals.

7. The Alternative Right is anti-egalitarian. It rejects the idea of ​​similarity for the same reason as rejecting the idea of ​​unicorns and niches, and emphasizes that human equality does not exist in any observable scientific, legal, material, intellectual, sexual or spiritual form.

8. The Alternative Right acknowledges the scientific method. It accepts, as a prerequisite, the current conclusions reached through the scientific method, while understanding that: a) these conclusions are open to future review; b) scientific work is vulnerable to corruption; and c) the so-called Scientific consensus is not based on scientific method but democracy and therefore by definition is unscientific.

9. The Alternative Right believes that identity> culture> politics.

10. The Alternative Right is against the fact that any ethnic group is ruled over or dominated by another ethnic group, especially in the home countries of the dominated peoples. The Alternative Right is against any non-resident ethnic group gaining disproportionate influence in a society through nepotism, tribal loyalty or other means.

11. The Alternative Right understands that diversity + proximity = war.

12. The Alternative Right does not care what you think about it.

13. The Alternative Right rejects international free trade and the free movement of people demanded by free trade. The advantages of intranational free trade are not evidence of the benefits of international free trade.

14. The Alternative Right believes that we must ensure the existence of white peoples and a future for white children.

15. The Alternative Right does not believe in any unconditional supremacy of races, nations, peoples or wonders. Every race, nation, peoples and human subspecies have their own unique strengths and weaknesses and possess the unrestricted right to live undisturbed in the original culture that they prefer.

16. The Alternative Right is a philosophy that appreciates peace between the different nations and opposes wars to force one nation's values ​​to another nation, as well as attempts to eradicate individual nations through war, genocide, immigration or genetic assimilation.

In short: The Alternative Right is a Western ideology that believes in science, history, reality, and every genetic nation's right to exist and decide upon itself based on its own interests.

Blogger Rich Vail June 10, 2017 3:19 PM  

Very interesting sir. Thanks.

Anonymous Reb June 12, 2017 12:14 AM  

Thanks for the reply, Vox. It is good to know that the points are migrating well!

Post a Comment

Rules of the blog

<< Home

Newer Posts Older Posts